เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2555 ส33101 ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ไทยเรียนเพื่อให้คนไทยเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรักและภาคภูมิใจชาติและบรรพบุรุษไทย