ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะเฉพาะทางการเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจสอบ และจัดการคุณภาพน้ำ การตรวจสอบคุณภาพอาหาร การเตรียมอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน การตรวจวินิจฉัยสุขภาพสัตว์น้ำ และอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง สรุปและเขียนรายงาน