เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะเฉพาะทางการเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจสอบ และจัดการคุณภาพน้ำ การตรวจสอบคุณภาพอาหาร การเตรียมอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน การตรวจวินิจฉัยสุขภาพสัตว์น้ำ และอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง สรุปและเขียนรายงาน