มานุษยวิทยาข้ามชาติ (Transnational Anthropology

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ในระบบโลก การย้ายถิ่น บรรษัทข้ามชาติ วัฒนธรรมและอุดมการณ์บริโภคนิยม

Philosophy, concepts, and theories of global system; migration; transnational corporations; consumption cultures and ideologies