เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มานุษยวิทยาข้ามชาติ (Transnational Anthropology

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ในระบบโลก การย้ายถิ่น บรรษัทข้ามชาติ วัฒนธรรมและอุดมการณ์บริโภคนิยม

Philosophy, concepts, and theories of global system; migration; transnational corporations; consumption cultures and ideologies