กิจการนิสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

งานกิจการนสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา