ชีววิทยาทั่วไป

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา BIOL 1101 ภาคเรียน 1/2559 ชื่อวิชา (ภาษาไทย) ชีววิทยาทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ กระบวนการของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน การจำแนกสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม