วิทยาศาสตร์ ม.2 ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มานิดา แก้วตาสาม

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 (ม.2)

รายวิชาวิทยาศาตร์ 5 (ม.3)