เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการใช้โปรแกรม Excel