เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการใช้โปรแกรม Excel