เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-216 Social and Ethnic Cohesion (ความเชื่อมแน่นทางสังคมและชาติพันธ์ุ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย เนื้อหาทางทฤษฎี องค์ประกอที่สำคัญ ลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ ของความเชื่อมแน่นทางสังคมและชาติพันธุ์ ในบริบทต่างๆ ตลอดจนศึกษาปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างและธำรงความเชื่อมแน่นทางสังคมและชาติพันธุ์