427-216 Social and Ethnic Cohesion (ความเชื่อมแน่นทางสังคมและชาติพันธ์ุ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย เนื้อหาทางทฤษฎี องค์ประกอที่สำคัญ ลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ ของความเชื่อมแน่นทางสังคมและชาติพันธุ์ ในบริบทต่างๆ ตลอดจนศึกษาปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างและธำรงความเชื่อมแน่นทางสังคมและชาติพันธุ์