ม.1/1

ปาจรินทร์ หนูเจริญ

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย