ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

กนกวรรณ แซ่เฮง

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ประฝัติศาสตร์สมัยอยุธยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2