การงานอาชีพ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางละเมียด อ่อนเบา

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

วิชาการงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3