การงานอาชีพ 5

นางละเมียด อ่อนเบา

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3