การงานอาชีพ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1