เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรม Excel