เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิธีการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา การออกแบบการวิจัย การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยิงปฏิบัติการ การประยุกต์และการเลือกใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคาะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และการประเมินและวิพากษ์งานวิจัย


การวัดผลการเรียน

  1. รายงานการวิจัยทางการศึกษา 20
  2. การวิพากษ์งานวิจัย 20
  3. เค้าโครงการวิจัยและการนำเสนอ 40
  4. สอบปลายภาค 10
  5. จิตพิสัย 10