ผู้สอน
ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสื่อข่าวและรายงานข่าวยุคใหม่ ตอนเรียน A2 1/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21439

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสและชื่อรายวิชา

3023413การสื่อข่าวและรายงานข่าวยุคใหม่

Modern News Reporting

  • คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าว การเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว จริยธรรมของผู้สื่อข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐาน และการวางแผนของการสื่อข่าว แหล่งข่าว การเสาะหาข่าว ปัญหาและอุปสรรคในการทำข่าว การจับประเด็นข่าว การสร้างกรอบความคิด เพื่อเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การสัมภาษณ์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื่อข่าวและการรายงานข่าว เทคนิคการหาข่าว และการรายงานข่าวประเภทต่างๆ