ชีวเคมี

คำอธิบายชั้นเรียน

โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาทของเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง