เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษา หลักการคิดคำนวณและหลักการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้โจทย์ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล ค่ากลางของข้อมูลและการนำไปใช้ การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูล การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์

การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ

โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ในการคิดคำนวณ การแก้ปํญหา การให้เหตุผล การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ในสถานการต่างๆ

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นและมีวินัยในตนเอง การวัดผลประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด