ภาษาไทย ม.ปลาย กศน.ตำบลพลาน

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศรช.ปากแซง  กศน.ตำบลพะลาน  อำเภอนาตาล