ห้องเรียนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สราวุธ วิเชียรลม วิเชียรลม

โรงเรียนสว่างแดนดิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เนื้อหา

หน่วยการเรียนรู้พันธะเคมี