โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนปกติเกี่ยวกับรายวิชา 06-115-301 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ (Diseases and Parasite of Aquatic Animals) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ทำการสอน คือ ความหมายของโรคและปรสิตสัตว์น้ำ กลไกการเกิดโรค การจำแนกชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ การตรวจวินิจฉัยโรคชนิด อาการ และลักษณะของโรคและปรสิตในสัตว์น้ำ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาเหตุอื่น ๆ การป้องกันและกำจัดโรคสัตว์น้ำและปฏิบัติการ