การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปห้อง4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม