ผู้สอน
สุปราณี ชอบแต่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สถานการด้านเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 01


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21504

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจในชุมชนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน ปัญหาอันเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบันแนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ