สถานการด้านเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจในชุมชนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน ปัญหาอันเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบันแนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ