GEH0402ปรัชญาและศาสนา(sec.01)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาเลือกของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา