2583301 Thai Public Administration System Sec.01

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้มุ่งศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบและวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการและแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต