เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาสอน 1ชั่วโมง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel

ครูผู้สอน ญาดา รัตนกร โรงเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel

2.รู้จักเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Excel

สาระสำคัญ

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณ โดยมีเครื่องมือให้ใช้มากมาย ทั้งในรูปของสูตรหรือฟังก์ชันสามารถใช้ในรูปแบบอัตโนมัติ หรือสามารถกำหนดให้ด้วยตนเอง โดยที่สูตรเราจะหมายถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ เชื่อมข้อความและการอ้างอิง เช่น การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น ส่วนฟังก์ชัน เราจะหมายถึง คำสั่งสำเร็จรูปที่ใช้ในการคำนวณ เช่น Sum Average Min Max

สาระการเรียนรู้

ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน เช่น ใช้โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูล ใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์หรือความหมาย ใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

ทักษะ/กระบวนการ

1.ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.ทักษะการสรุปความคิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.มีวินัย

2.ใฝ่เรียนรู้

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

สื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้

1.ใบความรู้เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel

2.ห้องสมุด

3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

4.ใบงานที่ 1.1โปรแกรม Microsoft Excel

กิจกรรมนำสู่บทเรียนรู้ (ขั้นนำ)

1.ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel เช่น

-โปรแกรม Microsoft Excel คืออะไร

-โปรแกรม Microsoft Excel เป็นการทำงานแบบใด

-ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้(ขั้นสอน)

1.ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม การใช้งานของโปรแกรม

2.ให้นักเรียนทำใบงาน ที่1.1ใบงานที่ 1.1โปรแกรม Microsoft Excel

3.สุ่มนักเรียน 2-3 คนนำเสนอคำตอบในใบงานที่ 1.1 หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

กิจกรรมรวบยอด(ขั้นสรุป)

1.ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ลงให้สมุดแล้ว รวบรวมส่งครูผู้สอน

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการวัดผล

เครื่องมือ

เกณฑ์

1.อธิบายการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel

1.ตรวจใบงาน

1.ใบงาน 1.1

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

2.ประเมินการนำเสนอผลงาน

2.แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

2.รู้จักเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Excel

3.สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3.แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

4.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

4.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้

1.อธิบายการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel

2.รู้จักเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Excel

นักเรียนทั้งหมด................................................................คน

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์................................................คน คิดเป็นร้อยละ

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์............................................คน คิดเป็นร้อยละ

เลขที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์............................................

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................

( )

บันทึกหลังการสอน

ผลการสอน

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา /อุปสรรค

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................ผู้สอน

( )

ตำแหน่ง..........................................

ใบงานที่ 1.1โปรแกรม Microsoft Excel

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง

1.ชนิดของสูตร โปรแกรม Microsoft Excel แบ่งชนิดของสูตรออกเป็นกี่ชนิด คืออะไรบ้าง

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.บอกความหมาย สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

+

-

*

/

%

^

3.คุณสมบัติที่สำคัญของMicrosoft Excel มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ................................................................................................ชั้น........................เลขที่..........................

เฉลยใบงานที่ 1.1โปรแกรม Microsoft Excel

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง

1.ชนิดของสูตร โปรแกรม Microsoft Excel แบ่งชนิดของสูตรออกเป็นกี่ชนิด คืออะไรบ้าง

โปรแกรม Microsoft Excel 2003 แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ 1.สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula) 2. สูตรในการเปรียบเทียบ (Comparision Formula) 3.เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความสองข้อความหรือมากกว่านั้น (Text Formula) 4. สูตรในการอ้างอิง (Text Formula)

2.บอกความหมาย สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

+

บวก

-

ลบ

*

คูณ

/

หาร

%

เปอร์เซ็นต์

^

ยกกำลัง

3.คุณสมบัติที่สำคัญของMicrosoft Excel มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง

1. ความสามารถด้านการคำนวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชัน เช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงินหรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ 3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที 4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น 5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

https://www.youtube.com/watch?v=ZxZfR0Vcg1w