ผู้สอน
hasnida samaun
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1582202 การสนทนาภาษามาเลย์ 2 (02)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21535

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษามาเลย์ต่อเนื่องจากการสนทนาภาษามาเลย์๑ ฝึกฟัง และพูดในรูปแบบของการสนทนาในหัวข้อ ที่กําหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึกพูดในหัวข้อที่กําหนด ฝึกพูดในที่ประชุม เพื่อในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดยิ่งขึ้น