เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1582202 การสนทนาภาษามาเลย์ 2 (02)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษามาเลย์ต่อเนื่องจากการสนทนาภาษามาเลย์๑ ฝึกฟัง และพูดในรูปแบบของการสนทนาในหัวข้อ ที่กําหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึกพูดในหัวข้อที่กําหนด ฝึกพูดในที่ประชุม เพื่อในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดยิ่งขึ้น