เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

section 02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษาของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เพื่ออธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะของกลุ่ม ชุมชนและสถาบันทางสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคม