เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาาามาเลย์เพื่อการสื่อสาร (sectoin 02)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น