ผู้สอน
Solahuddin Samaun
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาาามาเลย์เพื่อการสื่อสาร (sectoin 02)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21540

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น