ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (sec.02)
ผู้สอน

วารุณี นวลนภดล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (sec.02)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21544

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนใน ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การศึกษาคน้ควา้ภาษาจีนดว้ยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ พร้อมท้งัเรียนรู้และ เขา้ใจความแตกต่างระหวา่ งวฒั นธรรมไทยจีน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.