เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คำว่า"โขน" ความหมายของคำว่าโขน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วลัยรัตน์ ทองละมุน

วิทยาลัยนากศิลปนครศรีธรรมราช

เรามารู้จักคำว่า "โขน" หมายถึง อะไร???

โขน คือการแสดงท่ารำเต้นกับจังหวะดนตรี ประกอบด้วย ตัวละครที่เป็นยักษ์ ลิง มนุษย์ และเทวดา ผู้แสดงสวมหัวโขนไม่ร้องและเจรจาเอง แต่ปัจจุบันผู้แสดงเป็นมนุษย์กับเทวดาไม่สวมหัวโขน และเพิ่มการขับร้องประกอบการแสดงแบบละครใน

โขนเป็นนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงที่มีมาแต่สมัยโบราณ การแสดงโขนได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน คำว่า โขน มีที่มาและความหมายอยู่หลายประการ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายซึ่งได้กล่าวไว้ ดังนี้

1.โขน หมายถึง การเล่นอย่างหนึ่งคล้ายละครรำแต่สวมหัวจำลองต่าง ๆ เรียกว่า หัวโขน

2.โขน หมายถึง ไม้ที่ต่อเสริมหัวเรือท้ายเรือให้งอนเชิดขึ้นไปเรียกว่า “โขนเรือ”

3.เป็นชื่อเรื่อ เช่น เรือโขน

4.โขน หมายถึง ส่วนสุดทั้ง 2 ข้าง ของรางระนาด หรือ ฆ้องวง

สรุป โขนหมายถึงศิลปะการแสดงชั้นสูง ประกอบด้วย ตัวละคร ตัวพระ ตัวยักษ์ ตัวลิง