คำว่า"โขน" ความหมายของคำว่าโขน

คำอธิบายชั้นเรียน

เรามารู้จักคำว่า "โขน" หมายถึง อะไร???

โขน คือการแสดงท่ารำเต้นกับจังหวะดนตรี ประกอบด้วย ตัวละครที่เป็นยักษ์ ลิง มนุษย์ และเทวดา ผู้แสดงสวมหัวโขนไม่ร้องและเจรจาเอง แต่ปัจจุบันผู้แสดงเป็นมนุษย์กับเทวดาไม่สวมหัวโขน และเพิ่มการขับร้องประกอบการแสดงแบบละครใน

โขนเป็นนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงที่มีมาแต่สมัยโบราณ การแสดงโขนได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน คำว่า โขน มีที่มาและความหมายอยู่หลายประการ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายซึ่งได้กล่าวไว้ ดังนี้

1.โขน หมายถึง การเล่นอย่างหนึ่งคล้ายละครรำแต่สวมหัวจำลองต่าง ๆ เรียกว่า หัวโขน

2.โขน หมายถึง ไม้ที่ต่อเสริมหัวเรือท้ายเรือให้งอนเชิดขึ้นไปเรียกว่า “โขนเรือ”

3.เป็นชื่อเรื่อ เช่น เรือโขน

4.โขน หมายถึง ส่วนสุดทั้ง 2 ข้าง ของรางระนาด หรือ ฆ้องวง

สรุป โขนหมายถึงศิลปะการแสดงชั้นสูง ประกอบด้วย ตัวละคร ตัวพระ ตัวยักษ์ ตัวลิง