homeกศน.ม่วงสามสิบ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปแกรมการนำเสนอข้อมูล
person
กศน.ม่วงสามสิบ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปแกรมการนำเสนอข้อมูล

ผู้สอน
นาย นัฐกูล วงศ์พุทธะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ม่วงสามสิบ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปแกรมการนำเสนอข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2158

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

 

หลักสูตร (Program)                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่  1 เทอม 2

รหัสวิชา (Course Code)                  2201-2406

ชื่อวิชา (Course Title)                     การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

จำนวนหน่วยกิต (Credit)                   2

ปีการศึกษา (Semester)           1/2555

อาจารย์ผู้สอน (Teacher)                   ครูนัฐกูล วงศ์พุทธะ โทรศัพท์ 087 - 0708173

                                                E-mail : nutthakool_7@hotmail.com

ห้องเรียน / ตึกเรียน (Venue)              -

วัน เวลาเรียน (Time and Day)           -

 

 
 

 

 


จุดประสงค์รายวิชา (Objectives)

1.   เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

2.       รู้หลักการวิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

3.       มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี  ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1.       อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ     

2.       อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

3.       ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

 

วิธีการสอน (Instructional Strategies)

1.       บรรยายเนื้อหาเรื่องหลักในการออกแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.       สาธิตการใช้เครื่องมือโปรแกรมการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมช่วยสอนและคอมพิวเตอร์

3.       บรรยายเนื้อหาเรื่องขั้นตอนและหลักการใช้เครื่องมือต่างๆ

4.       การอภิปรายร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมยกตัวอย่างการออกแบบสไลด์จากผู้สอน

5.       ศึกษาด้วยตนเองเรื่องรูปแบบและหลักในการPresentation ในงานแบบต่างๆ

 

 

 

กำหนดการสอน (Course Schedule)

สัปดาห์ที่

วันที่

เรื่อง

 

 

 

1

 

ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000

เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำงาน(Tools)

เครื่องมือการวาดรูป (Drawing Tools)

การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล

การกำหนดลักษณะรูปแบบ Slide

การจัดรูปแบบ Slide

การกำหนดการเคลื่อนไหว (Effect)

2

 

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2548

3

 

การสร้างสไลด์ต้นแบบ ( Slide Master)

การสร้างสไลด์อัตโนมัติ (Slide Wizard)

การสร้างกราฟด้วย Microsoft Graph

การสร้างตารางจาก Microsoft World Table

การสร้างผังงานด้วย Microsoft Organization Chart

การจัดรูปแบบการพิมพ์ออกเครื่อง Printer

 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้มีประสิทธิภาพ

4

 

สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนที่ 1/2555

 

การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า (Work Assignments)

กำหนดให้นักเรียนศึกษารูปแบบการจัดทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรม MS-Power Point ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา   โดยการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทำรายงานสรุปนำเสนอหน้าชั้น กลุ่มละ 5- 10 นาที

โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

          1.1 แบ่งกลุ่ม พร้อมนำเสนอหัวข้อเรื่อง(เน้นทางวิชาการ)                         สัปดาห์ที่

          1.2 ตรวจความคืบหน้าครั้งที่1                                                      สัปดาห์ที่

          1.3 ส่งรูปเล่ม พร้อม Present                                                      สัปดาห์ที่

การประเมินรายวิชา (Assignments) 70 : 30

1.       การพบกลุ่ม                                                                     20 %

2.       จิตพิสัย                                                                         20 %

3.       งานที่มอบหมาย                                                                20 %

-         ใบงานและแบบฝึกหัดทุกสัปดาห์                        10%

-         การนำเสนองานที่จัดทำด้วย  PowerPoint             10%                                

4.       การสอบกลางภาค (Mid-term test)                                          10%

5.       การสอบปลายภาค (Final Exam)                                            20%

 

เกณฑ์การให้เกรด  (Grading)

                   คะแนนร้อยละ   80      ขึ้นไป             ให้ระดับ 4

                   คะแนนร้อยละ   75 – 79                            ให้ระดับ 3.5

                   คะแนนร้อยละ   70 – 74                            ให้ระดับ 3

                   คะแนนร้อยละ   65 – 69                            ให้ระดับ 2.5

                   คะแนนร้อยละ   60 – 64                            ให้ระดับ 2

                   คะแนนร้อยละ   55 – 59                            ให้ระดับ 1.5

                   คะแนนร้อยละ   50 – 54                            ให้ระดับ 1

                   คะแนนร้อยละ   0   - 49                             ให้ระดับ 0

 

ชื่อตำราประจำรายวิชา (Text Books)              บุญสืบ โพธิ์ศรี การใช้โปรแกรมนำเสนอ

หนังสืออ้างอิงและอ่านประกอบรายวิชา (Reference)

1.        จิรภัส  สัมพันธ์สมโภส  การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล กรุงเทพฯ : วังอักษร,2546 (เรื่อง แนวคิดการนำเสนอสมัยใหม่ หน้า 5,หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ หน้า10,หลักการเตรียมตัวนำเสนอ หน้า 26-31,โครงสร้างของการนำเสนอ หน้า 23-25,เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 30-35,เทคนิคด้านบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการนำเสนอ หน้า 40-51)

2.        บุญสืบ โพธิ์ศรี การใช้โปรแกรมนำเสนอ.กรุงเทพ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,2546.(เรื่อง การนำเสนอข้อมูล หน้า 2-8)

3.       CD ประกอบการสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Power Point 2003  รหัสแผ่น C-2547-001224 ห้องสมุดโรงเรียน สยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

4.       ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.thaiall.com/internet/powerpoint

5.       สื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (http://www.sbac.ac.th/phaisan)

 

 
 

 

 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

 

หลักสูตร (Program)                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่  1 เทอม 2

รหัสวิชา (Course Code)                  2201-2406

ชื่อวิชา (Course Title)                     การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

จำนวนหน่วยกิต (Credit)                   2

ปีการศึกษา (Semester)           1/2555

อาจารย์ผู้สอน (Teacher)                   ครูนัฐกูล วงศ์พุทธะ โทรศัพท์ 087 - 0708173

                                                E-mail : nutthakool_7@hotmail.com

ห้องเรียน / ตึกเรียน (Venue)              -

วัน เวลาเรียน (Time and Day)           -

 

 
 

 

 


จุดประสงค์รายวิชา (Objectives)

1.   เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

2.       รู้หลักการวิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

3.       มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี  ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1.       อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ     

2.       อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

3.       ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

 

วิธีการสอน (Instructional Strategies)

1.       บรรยายเนื้อหาเรื่องหลักในการออกแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.       สาธิตการใช้เครื่องมือโปรแกรมการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมช่วยสอนและคอมพิวเตอร์

3.       บรรยายเนื้อหาเรื่องขั้นตอนและหลักการใช้เครื่องมือต่างๆ

4.       การอภิปรายร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมยกตัวอย่างการออกแบบสไลด์จากผู้สอน

5.       ศึกษาด้วยตนเองเรื่องรูปแบบและหลักในการPresentation ในงานแบบต่างๆ

 

 

 

กำหนดการสอน (Course Schedule)

สัปดาห์ที่

วันที่

เรื่อง

 

 

 

1

 

ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000

เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำงาน(Tools)

เครื่องมือการวาดรูป (Drawing Tools)

การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล

การกำหนดลักษณะรูปแบบ Slide

การจัดรูปแบบ Slide

การกำหนดการเคลื่อนไหว (Effect)

2

 

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2548

3

 

การสร้างสไลด์ต้นแบบ ( Slide Master)

การสร้างสไลด์อัตโนมัติ (Slide Wizard)

การสร้างกราฟด้วย Microsoft Graph

การสร้างตารางจาก Microsoft World Table

การสร้างผังงานด้วย Microsoft Organization Chart

การจัดรูปแบบการพิมพ์ออกเครื่อง Printer

 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้มีประสิทธิภาพ

4

 

สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนที่ 1/2555

 

การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า (Work Assignments)

กำหนดให้นักเรียนศึกษารูปแบบการจัดทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรม MS-Power Point ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา   โดยการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทำรายงานสรุปนำเสนอหน้าชั้น กลุ่มละ 5- 10 นาที

โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

          1.1 แบ่งกลุ่ม พร้อมนำเสนอหัวข้อเรื่อง(เน้นทางวิชาการ)                         สัปดาห์ที่

          1.2 ตรวจความคืบหน้าครั้งที่1                                                      สัปดาห์ที่

          1.3 ส่งรูปเล่ม พร้อม Present                                                      สัปดาห์ที่

การประเมินรายวิชา (Assignments) 70 : 30

1.       การพบกลุ่ม                                                                     20 %

2.       จิตพิสัย                                                                         20 %

3.       งานที่มอบหมาย                                                                20 %

-         ใบงานและแบบฝึกหัดทุกสัปดาห์                        10%

-         การนำเสนองานที่จัดทำด้วย  PowerPoint             10%                                

4.       การสอบกลางภาค (Mid-term test)                                          10%

5.       การสอบปลายภาค (Final Exam)                                            20%

 

เกณฑ์การให้เกรด  (Grading)

                   คะแนนร้อยละ   80      ขึ้นไป             ให้ระดับ 4

                   คะแนนร้อยละ   75 – 79                            ให้ระดับ 3.5

                   คะแนนร้อยละ   70 – 74                            ให้ระดับ 3

                   คะแนนร้อยละ   65 – 69                            ให้ระดับ 2.5

                   คะแนนร้อยละ   60 – 64                            ให้ระดับ 2

                   คะแนนร้อยละ   55 – 59                            ให้ระดับ 1.5

                   คะแนนร้อยละ   50 – 54                            ให้ระดับ 1

                   คะแนนร้อยละ   0   - 49                             ให้ระดับ 0

 

ชื่อตำราประจำรายวิชา (Text Books)              บุญสืบ โพธิ์ศรี การใช้โปรแกรมนำเสนอ

หนังสืออ้างอิงและอ่านประกอบรายวิชา (Reference)

1.        จิรภัส  สัมพันธ์สมโภส  การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล กรุงเทพฯ : วังอักษร,2546 (เรื่อง แนวคิดการนำเสนอสมัยใหม่ หน้า 5,หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ หน้า10,หลักการเตรียมตัวนำเสนอ หน้า 26-31,โครงสร้างของการนำเสนอ หน้า 23-25,เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 30-35,เทคนิคด้านบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการนำเสนอ หน้า 40-51)

2.        บุญสืบ โพธิ์ศรี การใช้โปรแกรมนำเสนอ.กรุงเทพ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,2546.(เรื่อง การนำเสนอข้อมูล หน้า 2-8)

3.       CD ประกอบการสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Power Point 2003  รหัสแผ่น C-2547-001224 ห้องสมุดโรงเรียน สยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

4.       ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.thaiall.com/internet/powerpoint

5.       สื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (http://www.sbac.ac.th/phaisan)

 

 
 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)