สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คพธ.561

คำอธิบายชั้นเรียน

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เข้าเรียนตรงเวลา