สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คพธ.561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เข้าเรียนตรงเวลา