คณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ระบบจำนวนเต็ม

2. บวก ลบ จำนวนเต็ม

3. คูณ หาร จำนวนเต็ม