เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปีการศึกษา2559

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

Training, learning, gaining experience, improving working skills in social development in private or government sectors