การฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปีการศึกษา2559
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปีการศึกษา2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21673

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

Training, learning, gaining experience, improving working skills in social development in private or government sectors


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.