ภาษาไทยป.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู