ภาษาไทยป.2

ภัทราวดี สุภาพ

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู