เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เด็กเกรียนเพียรอ่าน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อ่านเป็นการสื่อความหมายไปสู่ผู้ฟัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาคำศัพท์ สำนวนและความหมายของคำ ทำให้เราเกิดความเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนนำใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของคำศัพท์ จะทำให้สามารถเขียนสะกดคำและอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น