ผู้สอน
เจษฎา วาเจ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21727

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 จำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

๒. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ

๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

๒. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

๓. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

๔. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต

๕. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (windows หรือ mac os) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ และการใช้โปรแกรมตารางทำการ เพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ