LoveEnglish

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้และเข้าใจบทบาทของรูปแบบในการสนทนารวมถึงการสื่่อสารในประโยคระดับพื้นฐานได้