เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

LoveEnglish

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้และเข้าใจบทบาทของรูปแบบในการสนทนารวมถึงการสื่่อสารในประโยคระดับพื้นฐานได้