วิทย์ ม.ต้น ครูหลิง

อัญมณี อุปฮาด

โรงเรียนบ้านนาคำ บึงกาฬ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น