English Conversation

คำอธิบายชั้นเรียน

English Conversation การสนทนา

บทสนทนาภาษาอังกฤษจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนรู้"การสนทนาภาษาอังกฤษ"สามารถนำประโยคภาษาอังกฤษที่ง่ายๆ และใช้ได้จริงนำไปฝึกฝนให้สามารถสนทนาได้ในเบื้องต้น บทสนทนาเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับผู้ที่พูดอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะประโยคที่ใช้ไม่ซับซ้อนและมีไม่กี่ประโยค พร้อมทั้งคำอธิบายความหมาย และแปลคำศัพท์ให้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อเสริมความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีเสียงประกอบบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟังเสียงเพื่อให้คุณเคยกับเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมที่จะเรียนรู้การสนทนาในรูปแบบง่ายๆ