เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ผู้เรียนสามารถหาความหมายของคำจากในดิกชันนารีและอินเทอร์เน็ตได้