เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.ผู้เรียนสามารถหาความหมายของคำจากในดิกชันนารีและอินเทอร์เน็ตได้