ปีที่ 2

นันทวัฒน์ ธรรมลังกา

วิทยาลัยสงเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

ปีที่ 2 คณะ สังคมสาตร์