วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด
ผู้สอน

สุวนันท์ จันทวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21818

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

เรื่องมาตราตัวสะกด

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่างๆ ได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านสะกดคำ และเขียนคำที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดได้
2. บอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ได้

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. คำในแม่ ก กา

2. มาตราตัวสะกด

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทำงานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.