ผู้สอน
สุดคนึง ณ ระนอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (02-040-001)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21830

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ระบบจำนวน คณิตศาสตร์พื้นฐานและการนำไปใช้: เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน ร้อยละ การชั่งตวงวัด การแปรผัน พื้นที่และปริมาตร เรขาคณิตวิเคราะห์ สมการเชิงเส้นและกราฟ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบจำนวน คณิตศาสตร์พื้นฐานและการนำไปใช้: เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน ร้อยละ การชั่งตวงวัด การแปรผัน พื้นที่และปริมาตร เรขาคณิตวิเคราะห์ สมการเชิงเส้นและกราฟ อัตราส่วนตรีโกณมิติ และสามารถนำทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้