สังคมศึกษา4 - 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อวิชา สังคมศึกษา4 เศรษฐศาสตร