มัธยมศึกษาปีที่ 4

หัสรินทร์ ดอนดี

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์