homeมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว กรรณิการ์ เสมอใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2186

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

คำอธิบายวิชา

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์

 

1.      ความหมายและลักษณะของโครงงานคณิตศาสตร์

1.1      ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์

ได้มีผู้ให้ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ไว้ต่าง  ๆ กัน ดังนี้

          ยุพิน  พิพิธกุล (2544 : 2) กล่าวว่า โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทำได้คิดอย่างอิสระเป็นการฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่สนใจจะศึกษา   และค้นคว้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุจุดประสงค์            ที่ตั้งไว้

          สุวร  กาญจนมยูร (2544:5) กล่าวว่า โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือเป็นงานที่เกิดจากการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของสาขาวิชาการอื่น หรือใช้เป็นเทคนิคในการแก้ปัญหา นักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย หาความรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ตามความรู้ความสามารถ และความสนใจในปัญหาหรือข้อสงสัยที่ตนอยากรู้อยากเข้าใจ ได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจน ภายใต้การแนะนำ ดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือ ตรวจสอบ ความถูกต้องขององค์ความรู้ที่นักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มค้นพบ

          ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป. : 47) กล่าวว่า โครงงานคณิตศาสตร์หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามความถนัด และความสนใจ ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ (Scientific Method) ภายใต้การแนะนำปรึกษาช่วยเหลือและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิอาจวัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรมได้ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ แล้วจัดเขียนเป็นรายงานและแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่สำหรับเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป

          จากความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่าโครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึง งานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างอิสระ เป็นการฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัยโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ภายใต้การแนะนำปรึกษาช่วยเหลือดูแลจากครูที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นงานที่จัดในเวลาใด ๆ ก็ได้ จะจัดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้

 

 

 

1.2      ลักษณะของโครงงานคณิตศาสตร์

ได้มีผู้กล่าวถึงลักษณะของโครงงานคณิตศาสตร์ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้

          ยุพิน  พิพิธกุล (2544 : 10) ได้แบ่งลักษณะของโครงงานคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้

                   1. ลักษณะเชิงประวิติศาสตร์

                   2. ลักษณะตามสาระการเรียนรู้

                   3.  ลักษณะประยุกต์ใช้

          สุวร  กาญจนมยูร (2544:6) ได้แบ่งประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ

          1.  โครงงานที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ตามเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์

          2.   โครงงานที่นำความรู้ หลักการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของสาขาวิชาการอื่น หรือใช้เป็นเทคนิคในการแก้ปัญหา

 

          ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป. : 7) ได้แบ่งประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ออกเป็น                      4   ประเภท คือ

          1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง

          2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล

          3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์

          4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย

          ซึ่งผู้สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากตำราที่อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม

2.      ขั้นตอนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์

ได้มีผู้กล่าวถึงขั้นตอนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้

          ยุพิน  พิพิธกุล (2544:2-3) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ไว้ 3 ขั้น ดังนี้

                   ขั้นที่ 1 พิจารณาเลือกสาระการเรียนรู้ที่จะทำโครงงาน

                   ขั้นที่ 2 เลือกหัวข้อที่สนใจ

                   ขั้นที่ 3 เขียนเค้าโครงของโครงงาน

          ธัญญณัฐ   ชาวเหนือ (2543:63) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดทำโครงงานมีขั้นตอน ดังนี้

1.       การเลือกโครงงาน

2.       การวางแผนโครงงาน

3.       การปฏิบัติตามแผนของโครงงาน

4.       การประเมินผลโครงงาน

5.       การเสนอผลโครงงาน

สุวร  กาญจนมยูร (2544:35) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการทำโครงงานคณิตศาสตร์ไว้ 6 ขั้นตอน

ดังนี้

1.       การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน

2.       การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.       การจัดทำเค้าโครงของโครงงาน

4.       การลงมือทำโครงงาน

5.       การเขียนรายงาน

6.       การแสดงผลงาน

ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล (ม.ป.ป. : 8) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ไว้

ดังนี้

1.       การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

2.       การวางแผนในการทำโครงงาน

3.       การลงมือทำโครงงาน

4.       การเขียนรายงาน

5.       การแสดงผลงาน

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)