ภาษาไทย ห้อง Chic Chic Girls

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้มีการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล