ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นำพล สาสิงห์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา