การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้